VetExT – Veteran Tree Experience Transfer

VetExT – Veteran Tree  Experience Transfer, přenos zkušeností z veteranizace stromů a záchrana stanovišť ohrožených saproxylických druhů

Cíle projektu

1) Zlepšení podmínek druhů organismů vázaných na senescentní stromy ve 2 EVL a 1 ptačí oblasti

2) Založení trvalých výzkumných ploch v rámci veteranizace a péče o senescentní stromy a získání vstupních dat

3) Standardizace a zlepšení péče o senescentní stromy v ČR na základě vytvořené metodiky

4) Vytvoření jednotné databáze senescentních stromů ČR

5) Přenos zkušeností ze zahraničí v rámci péče o senescentní stromy

6) Popularizace stromů jako biotopu ohrožených druhů

Plánované aktivity a jejich harmonogram

Managementové zásahy na senescentních stromech a stromech s potenciálem tvorby biotopu pro saproxylické druhy, termín realizace: květen 2022 – duben 2024

Vliv veteranizace dřevin na nabídku vzácných mikrostanovišť a saproxylické organizmy, sledování jednotlivých typů řezu senescentních stromů, termín realizace: květen 2022 – duben 2024

Metodika péče o stromy a senescentní stromy s důrazem na strom jako biotop, termín realizace: květen 2022 – prosinec 2023

Transfer zkušeností ČR – Norsko – Švédsko, workshopy, termín realizace: duben 2023-září 2023

Založení systému “Sdílená databáze senescentních biotopových stromů” , termín realizace: květen 2022 – prosinec 2023

Popularizace (medializace) výstupů, termín realizace květen 2022 – duben 2023

Studované lokality

EVL Žehuňsko (PP Žehuňsko – Báň, NPR Kněžičky)

EVL Žehuňsko se nachází ve středních Čechách nedaleko Chlumce nad Cidlinou. Jedná se o jeden z nejzachovalejších ostrovů teplomilné, luční a mokřadní vegetace v intenzivně obhospodařované kulturní krajině středního Polabí. Z národního hlediska je území jedinečné především výskytem relativně velmi dobře zachovalých společenstev slatinných luk s pěchovou slatinnou (Sesleria uliginosa), bílých strání a částečně i šípákových doubrav. Na lokalitě se nachází mnoho starých, doupných stromů Přírodní komplex je také významnou ornitologickou lokalitou, což bylo důvodem navržení území do soustavy ptačích oblastí. Velmi bohatá na vzácné druhy je entomofauna. Na staré dubové porosty při okraji Žehuňské obory je vázán výskyt roháče obecného (Lucanus cervus), který je zde i předmětem ochrany. Vzácná fauna bezobratlých se vyskytuje také na xerotermních bílých stráních.

EVL Vlašimská Blanice

Lokalita zahrnuje vlastní tok řeky Blanice mezi Vlašimí a Mladou Vožicí, což je cca 30 km dlouhý úsek řeky. Podél řeky spadají do lokality i nivní louky a břehové porosty. Z nivy řeky Blanice vystupují hranice lokality v areálu zámeckého parku ve Vlašimi. Celá lokalita je na severním konci zakončena vlašimským zámeckým parkem. Jedná se o parkový porost tvořený pestrou směsicí stromů, listnatých i jehličnatých, dubů, lip, javorů, smrků i cizokrajných dřevin. Pro hmyz a dutinové ptáky jsou velmi významné starší porosty s duby hájového charakteru a solitérní staré lípy a duby. Jedním z předmětů ochrany je páchník hnědý.

Velká nad Vltavou

Skalnatý kaňon řeky Vltavy na jihu Středočeského kraje u obce Velká je součástí ÚSES. Jde o biologicky mimořádně bohaté území, kde se teplomilná vegetace slunci exponovaných svahů střídá s chladnomilnější vegetací svahů s východní a severní orientací. Slunci exponované svahy pokrývala původně skalní step s roztroušenými stromy, která po útlumu pastvy postupně zarostla lesem. V posledních letech dochází k obnově otevřeného charakteru vegetace, sdružení Bělozářka z.s. z nedalekých Sedlčan s pomocí horolezců odstraňuje nálet a obnovila pastvu kozami. Vybrané starší stromy byly na skalní stepi ponechány, některé z nich – zejména duby a lípy – jsou nově ořezány. Nezaplavené úseky Vltavského kaňonu jsou ve středním Povltaví významné výskytem řady teplomilných prvků, například ještěrky zelené, tesaříka broskvoňového, koniklece lučního nebo bělozářky liliovité.

Ptačí park Kosteliska

Ptačí park se nachází na jihovýchodě Jihomoravského kraje v nivě říčky Kyjovky (Stupavy) severně od Jarohněvického rybníka u obcí Dubňany a Hovorany přiléhající k EVL Hodonínská doubrava. Jde o přírodně velmi bohaté území, tvořené mozaikou vodních ploch, mokřadů, písečných dun, luk a lesíků v rovinaté, zemědělské krajině. Je významné přítomností řady chráněných a ohrožených druhů ptáků, obojživelníků a hmyzu. Území je ve správě České společnosti ornitologické, je spravováno s cílem maximální ochrany biodiverzity. V území byla obnovena pastva, nacházejí se tu staré hlavaté vrby a prutníky. Nedávno byl ořez obnoven, zároveň byly nově ořezány i desítky mladších stromů. Obnovena byla také pastva a seč.

EVL a ptačí oblast Poodří (CHKO Poodří)

Oblast zahrnuje údolní nivu řeky Odry mezi obcemi Odry a Ostrava, včetně jejích říčních teras. Pro lokalitu je charakteristické střídání meandrujícího toku Odry, lužních lesů, luk a rybníků s drobnými toky přítoků a množstvím trvalých i periodických tůní. Solitérní zeleň a remízky v lukách, stejně jako porosty hrází rybníků a aleje podél cest většinou odpovídají druhovým složením okolním přirozeným společenstvům. Území leží na rozhraní biogeografických západokarpatské a hercynské podprovincií, což ovlivňuje výskyt druhů. Na lokalitě se nachází oblasti se solitérně rostoucími starými vrbami, zejména na loukách a pastvinách, kolem drobných vodotečí, mrtvých ramen a tůní Tyto oblasti jsou hlavním výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita), který je předmětem ochrany v tomto území

EVL Niva Dyje (CHKO Pálava, NPR Křivé jezero, NPP Pastvisko u Lednice)

EVL Niva Dyje je tvořena rozsáhlým komplexem lužních lesů a luk, který se nachází v jižní části Dolnomoravského úvalu, v nivě Dyje mezi obcemi Břeclav, Podivín, Nové Mlýny, Bulhary a Lednice. Součástí území je chráněná oblast přirozené akumulace vod – Kvartér řeky Moravy. V nivě Dyje dominují tvrdé luhy nížinných řek, které jsou na odlesněných místech nahrazeny kontinentálními zaplavovanými loukami svazu Cnidion venosi. Na sušších místech se vyskytují panonské dubohabřiny, na nelesních stanovištích pak mezofilní ovsíkové louky a místy fragmenty acidofilních suchých trávníků. Z mokřadní vegetace jsou hojně zastoupeny mokřadní olšiny, vegetace rákosin eutrofních stojatých vod, vegetace vysokých ostřic a vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. Z významných druhů entomofauny se zde vyskytuje např. střevlík mřížkovaný (Carabus clathratus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), páchník hnědý (Osmoderma eremita), roháč obecný (Lucanus cervus).

Průběh realizace projektu

Managementové zásahy na senescentních stromech a stromech s potenciálem tvorby biotopu pro saproxylické druhy

Vliv veteranizace dřevin na nabídku vzácných mikrostanovišť a saproxylické organizmy, sledování jednotlivých typů řezu senescentních stromů

Metodika péče o stromy a senescentní stromy s důrazem na strom jako biotop

Transfer zkušeností ČR – Norsko -Švédsko, workshopy

Založení systému “Sdílená databáze senescentních biotopových stromů”

Popularizace (medializace) výstupů

Fotografie z realizace projektu naleznete zde.

Organizační zajištění

Hlavní řešitel projektu

Český svaz ochránců přírody Vlašim

Koordinátor projektu: Ing. Karel Kříž,

Finanční řízení projektu: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

Partneři projektu

Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie

Kontaktní osoby:

  • Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. – koordinace projektu za partnera, garant vývoje software, vedoucí týmu zpracovatelů metodik, spolupráce na definici plánu péče a monitoringu senescentních stromů, koordinátor transferu technologií
  • Josef Grábner, DiS. – technická spolupráce na dokumentaci zásahů, testování software, organizace workshopu
  • Ing. Jan Forejt – technická spolupráce na dokumentaci zásahů, testování software

Webové stránky: https://www.arboristickaakademie.cz/

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Kontaktní osoby:

  • Lukáš Čížek, Ph.D. – koordinace projektu za partnera, koordinace týmu za BC, koordinace a realizace monitoringu, návrh zásahů, příprava metodiky,
  • Pavel Šebek, Ph.D. – realizace monitoringu, koordinace externích spolupracovníků a dodavatelů, sběr a vyhodnocování dat, příprava metodiky, podíl na databázi

Webové stránky: https://www.entu.cas.cz/en/

Tree Solutions AS (Norsko)

Kontaktní osoby: Glen Read – koordinace projektu za NO partnera, konzultace zásahů a metodiky, příprava norské části workshopu, komunikace projektu

Pro Natura (Švédsko)

Kontaktní osoby: Vikki Bengtsson – koordinace projektu za SWE partnera, konzultace zásahů a metodiky, příprava norské části workshopu

 

Termín realizace: 1.5.2022 – 30.4.2024

Číslo projektu: 3211100001

Rozpočet projektu: 14 864 692,50

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 11 371 489,76

Výše dotace SFŽP: 2 006 733,49

 

Oficiální stránky projektuwww.starestromy.cz

Stránky projektu v angličtině: www.veterantrees.eu

Více o Norských fondech:

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy
Ministerstvo financí České republiky: www.norskefondy.cz
oficiální stránku Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org.