Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

spolku

Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie

se sídlem Kolín, Sokolská 1095, PSČ 280 02

identifikační číslo: 04564227

zapsaného jako pobočný spolek v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 4062

pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.arboristickaakademie.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku  Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie, se sídlem Kolín, Sokolská 1095, identifikační číslo: 04564227, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 4062 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.arboristickaakademie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.      Zbožím“ se rozumí produkty hmotné a produkty digitální prodávané přes webové rozhraní e-shopu (např. literatura, záznamy online konferencí a webinářů).

1.7.      Službou“ se rozumí vzdělávací a další akce pořádané prodávajícím (např. prezenční i online odborné semináře a konference, certifikace).

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží a služeb, umístěných ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není na ně povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a na Slovensko.

3.4.      Pro objednání zboží nebo služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží a službách (objednávané zboží nebo služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.     Prodávající přijatou objednávku co nejdříve potvrdí. Prodávající může přijatou objednávku odmítnout, zejména z důvodu nedostupnosti zboží nebo naplnění maximální kapacity vzdělávací akce.

3.9.    Objednávka služeb je závazná a kupující je povinen služby podle zvoleného způsobu platby uhradit.

3.10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží a cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně po obdržení faktury převodem na účet prodávajícího č. 45642277 / 5500, vedený u společnosti RaiffeisenBANK (dále jen „účet prodávajícího“); platební kartou přes platební bránu internetového obchodu.

4.2.      Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží či před poskytnutím služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží/služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY V PŘÍPADĚ ZBOŽÍ

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího kancelar@arboristickaakademie.cz.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně převodem na účet, ze kterého byla objednávka zaplacena. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY V PŘÍPADĚ SLUŽEB (STORNO PODMÍNKY)

6.1.     Kupující může objednávku služby zrušit (to znamená odhlásit se ze vzdělávací akce) buď telefonicky na tel.: +420 770 147 324 nebo e-mailem na: kancelar@arboristickaakademie.cz. Při zrušení objednávky služby ze strany kupujícího je tento povinen uhradit storno poplatek, dle storno podmínek uvedených v tabulce níže.

Storno poplatky z ceny vzdělávací akce:

Pokud se kupující odhlásí ze vzdělávací akce nejméně 14 dní před jejím konáním

Storno poplatek 0 %

Pokud se kupující odhlásí ze vzdělávací akce nejméně 7 dní před jejím konáním

Storno poplatek 50 %

Pokud se kupující odhlásí ze vzdělávací akce méně než 7 dní před jejím konáním

Storno poplatek 100 %

Pokud se kupující nedostaví na vzdělávací akci bez předchozího odhlášení

Storno poplatek 100 %

 

6.2.     Prodávající si vyhrazuje právo zrušit službu (konání vzdělávací akce) v případě, že se nenaplní minimální kapacita účastníků pro konání akce, a to nejpozději 7 dní před konáním akce.

6.3.     Z důvodu nepředvídatelné vyšší moci nezaviněné prodávajícím (nemoc, havárie, pandemie apod.) může prodávající zrušit poskytnutí služby kdykoli.

6.4.     Je-li služba zrušena ze strany prodávajícího, informuje o tom kupujícího buď telefonicky na tel. uvedený v objednávce nebo na e-mail uvedený v objednávce.

6.5.     Je-li služba zrušena ze strany prodávajícího a kupující již za službu zaplatil, bude kupujícímu dle vzájemné dohody buď poskytnuta stejná služba v jiný termín nebo mu bude vrácena celá částka uhrazená za zrušenou službu, a to bezhotovostně na bankovní účet do 30 dnů od zrušení služby.

6.6.      Není-li domluveno mezi smluvními stranami jinak, tak pokud cena za vzdělávací akci není uhrazena ze strany kupujícího méně jak pět dní před konáním vzdělávací akce, prodávající s účastí kupujícího na vzdělávací akci nepočítá.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.6.     Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

7.7.     Digitální produkt (záznamy z online vzdělávacích akcí) je kupujícímu doručován prostřednictvím e-mailu s odkazem a s instrukcemi na shlédnutí objednaného digitálního produktu. Kupující je povinen zajistit na své náklady splnění nutných technických předpokladů pro shlédnutí digitálního obsahu (počítač/notebook/jiné vhodné zařízení, dostatečné rychlé internetové připojení). V případě potíží s otevřením zaslaného odkazu je kupující povinen prodávajícího neprodleně informovat, aby byla sjednána náprava.

 

8. POSKYTNUTÍ SLUŽEB

8.1.      O termínu a místě prezenční vzdělávací a jiné akce informuje prodávající kupujícího nejpozději 7 dní před akcí. Kupující se dostaví na akci na vlastní náklady.

8.2.      V případě online akcí je kupujícímu zaslán e-mail s odkazem na připojení nejpozději 24 hodin před začátkem akce. Kupující je povinen zajistit na své náklady splnění nutných technických předpokladů pro připojení (počítač/notebook/jiné vhodné zařízení, dostatečné rychlé internetové připojení) a kupující je tímto seznámen s tím, že pro úspěšné absolvování akce je nutné technicky zvládnout náležitosti, které se týkají užívání platformy, přes kterou bude online akce přenášena. V případě potíží s otevřením zaslaného odkazu je kupující povinen prodávajícího neprodleně informovat, aby byla sjednána náprava. 

8.3.     Případné krátkodobé technické problémy na straně prodávajícího či provozovatele platformy mohou vyplývat z povahy akce konané on-line a nepředstavují proto vadu služeb. Prodávající je povinen zajistit co nejrychlejší odstranění takových technických problémů.

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3.      Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

9.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2.      Zboží a prezentace apod. poskytované v rámci služeb mohou být chráněny autorským právem. Kupující není oprávněn šířit takové materiály, ani je jakkoliv jinak poskytovat k užití třetím osobám bez souhlasu autora. V případě akcí konaných on-line je přísně zakázáno, aby kupující poskytl odkaz k připojení na akci nebo odkaz na shlédnutí záznamu z akce třetím osobám. Kupujícímu je též zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy z akcí, ať konaných prezenčně či on-line. V případě chování kupujícího v rozporu s tímto ustanovením, je prodávající oprávněn znemožnit kupujícímu další účast na akci a jednostranně ukončit kupní smlouvu, a to bez jakékoliv náhrady. Na kupujícím též může být vymáhána způsobená škoda.

10.3.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.5.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.6.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1 Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete v dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“. 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Sokolská 1095, Kolín 280 02 adresa elektronické pošty kancelar@arboristickaakademie.cz.

 

V Kolíně dne  7. 7. 2022

 

Zde si můžete stáhnout aktuální verzi obchodních podmínek Arboristické akademie:

AA - Obchodní podmínky - v2022-07-07.pdf

 

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash